Przepisy RODO

|Przepisy RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1.     Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych, Phoenix Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Główna 6, informuje, iż są Administratorami Państwa danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na powyższy adres droga pocztową lub na adres
e-mail: biuro@pdistribution.pl

2.     Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

o   przyjęcia zamówienie, zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług)

o   dochodzenie roszczeń

o   prowadzenie wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa

o   archiwizacja danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji

o   przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje

o   realizowanie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych

3.     W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej, otrzymania ich kopii lub modyfikacji swoich danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.     W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

5.     Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

o   okres przez jaki są świadczone usługi

o   okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora

o   okres na jaki została udzielona zgoda

6.     Okres przez który przepisy prawa mogą obligować Phoenix Distribution sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

7.     Państwa dane mogą zostać przekazane:

o   podmiotom współpracującym oraz kontrahentom

o   firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki

o   kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym Phoenix Distribution sp. z o.o. zleciły np. prowadzenie postępowania

o   podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

8.     Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

o   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

o   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

o   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

o   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

o   prawo do przenoszenia danych;

o   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

9.     Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez Phoenix Distribution sp. z o.o.